LogoDelta2.png


Loge Delta
een Vlaardingse logeLoge Delta
Van Vollenhovenstraat 35
3016 BG Rotterdam

Kaart »Sym.gif

Lezing_22_mei.png

Kennismakingsavond met Vrijdenkers.Op woensdag 22 mei opent Loge Delta de deuren voor een bijzondere avond met en over de vrijmetselarij. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om de unieke sfeer te proeven van een avond zoals wij die wekelijks beleven: één van onze vrijdenkers geeft een korte lezing over een mooi en verdiepend onderwerp, waarna hierover van gedachten wordt gewisseld.

Deze open avond doen we dat ook. Je kunt rekenen op een voordracht waarin wordt uitgelegd wat de vrijmetselarij precies inhoudt, en wat niet. Verder kun je een kijkje nemen in onze werkplaats. Afsluitend aan de bar is er gelegenheid om op informele wijze met onze leden te spreken en vragen te stellen.

U kunt: hier uw Inschrijfformulier downloaden


Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20:00 uur.
Waar: Van Vollenhovenstraat 35, Rotterdam.voorzijde_flyer.jpg

Loge Delta
Vrijmetselaars in Rotterdam en Vlaardingen


De zoektocht naar de zin van het bestaan en naar de plaats die de mens daarin inneemt, is van alle tijden. Het mysterie van leven en dood, van goed en kwaad en van licht en duisternis, blijft steeds weer vragen oproepen die met regels en dogma's niet afdoende zijn te beantwoorden.


Vrijmetselarij algemeen

Vrijmetselarij is de uit innerlijke drang geboren geestesrichting, welke zich openbaart in een voortdurend streven naar ontwikkeling van al die eigenschappen van geest en gemoed die de mens en de mensheid kunnen opvoeren naar hoger geestelijk en zedelijk peil.

De vrijmetselarij heeft, anders dan een godsdienst, niet de neiging om dwangmatig vast te stellen wat onder waarheid zou moeten worden verstaan. Ze gaat ervan uit dat ieder in zichzelf zijn subjectieve waarheid dient te zoeken en te ontdekken. Ze is dan ook niet zozeer een levensbeschouwing maar veeleer een levenshouding. Ze wil door haar methode van werken een hulpmiddel zijn tot stimulering van de persoonlijke ontwikkeling en beleving om zo dichter bij het begrip waarheid te komen.

Het opschrift op de Apollotempel in Delphi: Ken U zelf (en gij zult de goden leren kennen) heeft in dit verband een bijzondere betekenis voor de vrijmetselaar.


Beginselverklaring van de Vrijmetselarij

ManInCage.jpg

Symboliek in de Vrijmetselarij

Symbolen maken begrippen bespreekbaar waaraan verschillende mensen verschillende betekenissen hechten.

De vrijmetselaar ziet zichzelf als een ruwe steen, die wordt bewerkt tot de kubieke steen die bruikbaar is bij de bouw van de tempel, de tempel der mensheid.

Een vrijmetselaar streeft ernaar een beter mens te worden. Niet beter dan een ander, maar beter dan hijzelf was. Het komt voornamelijk op hemzelf aan.

Symbols.jpg

klik op een onderwerp of de + om de antwoorden te zien.


Geschiedenis van de Vrijmetselarij

De oorsprong van de 'speculatieve' Vrijmetselarij zoals wij hem kennen is grotendeels onbekend.

In de middeleeuwen ontstonden metselaarsgilden die, in tegenstelling tot andere vakgilden, niet aan een vaste stad waren gebonden. Stenen gebouwen waren er in de middeleeuwen nauwelijks. Als een groot stenen bouwwerk, zoals een kathedraal gereed was, dan gingen de vaklieden op weg naar andere bouwplaatsen om daar hun diensten aan te bieden.

In de loop der middeleeuwen ontwikkelde zich onder architecten maar ook onder steenhouwers en metselaars een grote vakbekwaamheid. Binnen de gilden kende men leerlingen, gezellen en meesters. Vanwege hun grote mobiliteit ontstond er binnen het gilde maar ook per graad behoefte aan herkenningstekens en wachtwoorden, om onbekende leden van gilde en graad te kunnen herkennen en aan te nemen in de loge, de bouwhut of bouwkeet ter plaatse.
Het woord freemason zou een samentrekking zijn van freestone mason, de vakmetselaar die de extra bekwaamheid bezat om de zachte, fijne kalkstenen freestone te bewerken. Dit in tegenstelling met de roughstone mason, die aan de gewone steen arbeidde. Zo zou de tegenstelling tussen freemason en rough mason zijn ontstaan. De Vrije metselaar en de ruwe metselaar.
Het jaar 1717 is een historisch jaar voor de Vrijmetselarij. Op 21 Juni besluiten vier Loges uit Londen tot samenwerking in een overkoepelend orgaan, de Grootloge genaamd. Het is duidelijk dat deze Loges reeds voor 1717 bestonden, maar ze treden nu met de nieuwe Grootloge in het openbaar.

In 1721 stelt de Schotse predikant James Anderson, in opdracht van de Engelse Grootloge, een wetboek samen. Vanaf dit jaar treden ook loges buiten Londen toe. De Grootmeester is vanaf nu afkomstig uit de hoge adel. We zien een felle expansie, alleen te verklaren uit het feit dat deze loges al bestonden maar nu pas in de openbaarheid komen of administratief via de Grootloge zichtbaar worden.

Ook op het vasteland van Europa ontstaan kort hierop in hoog tempo nieuwe loges wat er volgens sommige theorieën op wijst dat het hier een formalisering betreft van een aantal al bestaande loges.

In 1723 volgt een uitgave door James Anderson, ondersteund door dr. John Theophilus Desaguliers en George Payne, van The Constitutions of the Free-Masons, bestaande uit History (legendarische geschiedenis), Charges (gedragsregels) en Regulations (organisatorische bepalingen) en besloten door een aantal maçonnieke liederen. Het betreft hier een beginselverklaring en grondwet, een gemoderniseerde bewerking van oudere 'Manuscript Constitutions', dat zijn charters (tevens constitutiebrieven) van 'operatieve' steenhouwerloges en constituties van bestaande 'speculatieve' loges.

In Nederland wordt in 1731 Frans hertog van Lotharingen (later echtgenoot van Maria Theresia van Oostenrijk en Duits Keizer) in een loge ten huize van de Engelse gezant in Den Haag als Leerling- en Gezel Vrijmetselaar aangenomen door o.a. J.Th. Desaguliers.

HistoryFM.gif


In 1734 wordt de eerste Nederlandse loge gesticht, Loge du Grand Maître in Den Haag. Ze bestaat vandaag nog steeds onder de naam 'L Union Royale.

In 1735 vormt die Loge du Grand Maître zich om tot een Haagse Grootloge. Er wordt een tweede loge in Den Haag en een derde in Amsterdam gesticht. De 'Prinsgezinde' Vrijmetselarij wordt door de Staten van Holland en Westfriesland verboden maar leeft vanaf 1744 weer op.

In 1756 volgt de vereniging van loges onder Haagse, Engelse en Schotse constituties tot een nationale Groote Loge der Zeven Vereenigde Nederlanden. Kort daarop geeft de Nederlandse Grootloge, in de grondwetgevende vergadering van de Orde, Grootsecretaris J.P.J. du Bois opdracht tot samenstelling van een wetboek. Dat komt in 1761 tot stand maar wordt in 1798 vervangen door een Nederlandse bewerking van Andersons Constitutions.

In 1770 wordt de Groote Loge door de Engelse Grootloge der Moderns erkend als soevereine Grootmacht voor de gebieden der Republiek en onderhorige koloniën en landen, zoals dat dan zo mooi heet.

In 1816 wordt Prins Frederik der Nederlanden, zoon van koning Willem I Grootmeester-Nationaal en blijft dit tot zijn dood in 1881. In die periode wordt de Nederlandse Vrijmetselarij verburgerlijkt.

Vanaf ongeveer 1880 komen de Nederlandse loges bijeen in eigen gebouwen. Vanaf het eind van de 19de eeuw wordt een pseudo-wetenschappelijke stroming tijdelijk dominant in de orde. Er is soms zelfs sprake van ontsporingen door ongebreideld symbolisme op syncretistische grondslag.

Sinds 1875 komt de beweging onder invloed van de theosofie en de reactie daarop.

In 1905 wordt de Maçonnieke Vereeniging tot Bestudeering van Symbolen en Ritualen opgericht.

Van 1906 tot 1940 verschijnt het tijdschrift De Vrijmetselaar.

Vanaf 1917 kent de Orde een nieuwe Ordegrondwet en Ordewetten. Daaruit volgt onder andere dat men lid moet zijn van een loge om als vrijmetselaar te worden erkend.

In 1931 wordt de Vereeniging Tempelbouw opgericht door architecten, die vrijmetselaar zijn.

Al in mei 1940 begint de bezetter het Ordegebouw in Den Haag te onderzoeken. Functionarissen van de Orde en het gebouw wordt de toegang ontzegd. Op 3 september wordt beslag gelegd op de bezittingen van de Orde, niet veel later worden ze verbeurd verklaard. Grootmeester Hermannus van Tongeren wordt in oktober gearresteerd en sterft op 29 maart 1941 in concentratiekamp Sachsenhausen.

Tussen 1945 en 1946 begint de opsporing en terugbrenging van de gestolen archieven en verzamelingen. Er wordt een begin gemaakt met het herstel van de logegebouwen.

In 1946 worden de Maçonnieke Vereeniging tot Bestudeering van Symbolen en Ritualen en de Vereeniging Tempelbouw gecombineerd tot Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw.

Vanaf 1949 tot heden geven zij het tijdschrift Thoth uit.

In 1999 zijn de Ordegrondwet en Ordewetten vernieuwd. Bovendien is er een nieuwe formulering van de beginselverklaring aangenomen.

Geschiedenis van Loge Delta

Midden jaren 50 van de vorige eeuw waren zo'n dertig mannen, leden van meerdere Rotterdamse Loges, bijeen in het Vlaardingse DELTA Hotel en ontstond spontaan het idee (vanwege de vele Vlaardingers in het gezelschap) een Vlaardingse loge te stichten. Ook aanwezige leden uit plaatsen als Schiedam, Maassluis, Hoek van Holland en het Westland liepen warm voor die gedachte.

Het besluit viel om in gezamenlijkheid uit te werken hoe dat te realiseren.

Na zeer veel vergader- en organisatiewerk werd 22 maart 1958 de nieuwe Vlaardingse loge geïnstalleerd met als gekozen naam DELTA, dat vanwege de geografische positionering en omdat inmiddels leden zich aanmeldden ook uit zuiderlijker plaatsen.

LogeDelta_mettekst_2.png

Vooralsnog slaagde men er niet in om ter plaatse een eigen huisvesting te betrekken. Na enige jaren behelpen op diverse lokaties in Vlaardingen en vergeefs zoeken naar een vaste werkplek, werd om praktische redenen besloten de Rotterdamsche Loges te verzoeken Loge Delta onderdak te bieden in hun logegebouw bij het Hofplein te Rotterdam. De bereidheid deze nog jonge Loge te huisvesten en te steunen was als een vanzelfsprekendheid en aldus viel het besluit voortaan daar bijeen te komen. In de statuten van Loge Delta is nog een verwijzing te vinden dat zulks gebeurde "in afwachting van nieuwe mogelijkheden die zich nog zouden voordoen". Tot op vandaag zijn die mogelijkheden niet gekomen, zodat de leden nog jaren elke woensdagavond bijeenkwamen in het Rotterdamsche Logegebouw, aan de Oostmaaslaan 950 te Rotterdam. In 2017 verhuisde loge Delta naar het gebouw De Delft aan de Schiehaven 15 in Rotterdam. Omdat De Delft eind 2018 failliet ging werd in 2019 tijdelijk uitgeweken naar de Hoflaankerk in Vlaardingen.

Overigens zo blijkt thans uit het ledenbestand dat de naamkeuze Delta terecht was, onze broederkring strekt zich uit van Westland, Rijnmond tot Zuid-Hollandsche Eilanden en Drechtsteden.

Vele jaren bewoog het aantal leden zich rondom de 40 tot rond 30 in het heden. De gemiddelde leeftijd was stijgende, momenteel zien wij dat meer en meer de jongeren aktief aan het logeleven willen deelnemen.

Vanaf de oprichting in 1958 zijn talloze beroepsgroepen in het ledenbestand van de vereniging terug te vinden. Zij weerspiegelen een doorsnee van onze samenleving in professie, politieke en religieuze overtuiging en maatschappelijke betrokkenheid.


Mede door het veelkleurig karakter van dit gezelschap zijn de lezingen en beschouwingen ("bouwstukken") die gepresenteerd worden bijzonder gevarieerd van onderwerp en uitvoering. Dat weer brengt met zich mede dat de gebruikelijke nabespreking van het gebodene minstens zo belangwekkend is. Op dat platform, waar de opinies naast elkaar worden gelegd, wordt gestreefd naar consensus over normen en waarden. De deelnemers maken zich daaruit eigen wat zij voor zichzelf van nut achten.

FreeMasonary.gif FreeMasonary.gif

In 2008 werd het 50-jarig bestaan van de Loge feestelijk gevierd met rondleiding en aansluitend een diner voor de leden met hun partners in het Oceanium van Diergaarde Blijdorp.

Ook in de jaren daarna bleef Loge Delta een boeiende en levende vereniging van mannen, die elkaar jaar in jaar uit opzoeken om zich te oefenen in levenskunst. Door te bespreken wat hen bezighoudt, vriendschappen te sluiten en/of gezamenlijk een goed glas te drinken. Zij doen dat vanuit hun bezieling om in geestelijke arbeid te bouwen aan een betere samenleving.

Vrijmetselaren, "steenhouwers" zou een betere vertaling zijn voor het oorspronkelijke Britse "freestone masons", zijn mannen die de wereld een beter aanzien willen geven door allereerst aan zichzelf te werken. Zij doen dat in loge Delta sinds de jaren vijftig op geheel eigen wijze, in hun werkplaats! Sterk gemotiveerd vormen zij op deze wijze een zeer hechte broederschap. Zij leren allereerst zichzelf goed kennen om aldus de medemens beter tot steun te kunnen zijn. De spirituele ondertoon is daarbij duidelijk te herkennen, zoals ook het bekende "verbeter de wereld, begin bij jezelf".

Zo gaat dat in Loge Delta nu al meer dan 50 jaar.

De oudste vereniging van ons land

Met 250 jaar is het de oudste vereniging van ons land: De Orde van Vrijmetselaren. Die benaming 'Orde' wil zeggen dat gestreefd wordt naar een verheven ideaal nl. het vormen van een broederschap met een eigen ere-code.

Aan een lid van elke Orde worden hoge eisen gesteld en ook van vrijmetselaren wordt verlangd, dat zij zich onderscheiden in voorbeeld en gedrag, meer dan gewoonlijk in een vereniging gebruikelijk is.

Voorbeeld waarvan? Gedrag? Inderdaad, een vrijmetselaar dient een voorbeeld te zijn van een verdraagzame levenshouding en zich te gedragen als een tolerant vrij man. Vrij van dogma's en vooroordelen en bereid om ieder mens als gelijkwaardig tegemoet te treden en te aanvaarden, ongeacht diens afkomst, geloofsovertuiging, huidskleur, politieke opvattingen of maatschappelijke positie.

Eigenlijk zijn vrijmetselaren 'steenhouwers', afstammelingen van de bouwgenootschappen uit de Middeleeuwen.Zij bouwen n.l. vooral aan zichzelf en proberen op die manier een beter mens te worden en daarmee een betere samenleving te vormen.

Miljoenen mannen over de hele wereld doen dat en zij komen regelmatig in hun loges bij elkaar om daarover van gedachten te wisselen, elkaars standpunten aan te horen en te vergelijken. Zij proberen dieper door te dringen in vraagstukken van alle tijden en alle mensen en over wat de zin van ons bestaan en onze wereld nu eigelijk is.

DaliGvL.jpg

Met symboliek en rituelen worden zij daarbij geholpen om op spirituele wijze daadwerkelijk bij te dragen en mee te werken aan een betere wereld, waaraan vandaag de dag meer dan ooit behoefte is.

Al 250 jaar gebeurt dat ook in ons land en al eeuwenlang hebben tallozen hun bestaan daarmee kunnen opwaarderen in een vrijmetselaarsloge. Ook in loge Delta komen wekelijks mannen bij elkaar, die in vele opzichten heel verschillend zijn, maar allemaal datzelfde ideaal nastreven en samenwerken om daar iets zichtbaar van te maken en tegelijk meer inhoud te geven aan hun leven.

Meer weten? Met een van die mannen een gesprek beginnen? Lectuur ontvangen? Het kan allemaal. Bel of schrijf of mail. Voor contactgegevens kijk onder het tabblad "Contact met Loge Delta".

50 jaar vrijmetselaarsloge Delta

Enkele jaren geleden heeft de Vrijmetselaarsloge DELTA in Vlaardingen zijn vijftigjarig bestaan gevierd. Loge Delta heeft ter gelegenheid van deze feestelijkheid op 8 mei 2008 om 16:30 de Gemeente Vlaardingen zowel een jubileumglas van de loge als een DVD over de vrijmetselarij aangeboden. Loco-burgemeester van Vlaardingen, mevrouw Attema, ontving een delegatie van Loge Delta op het Gemeentehuis.

Loge Delta is in 1958 opgericht door een aantal Vlaardingse vrijmetselaars en was en is daarmee de enige loge in Vlaardingen. Zij hielden de logebijeenkomsten onder meer in de Remonstrantse Kerk totdat vanwege allerlei praktische overwegingen deze vergaderingen een vaste plek verwierven in het Logegebouw aan de Delftsestraat en later aan de Oostmaaslaan 950 in Rotterdam. In 2017 verhuisde loge Delta naar het gebouw De Delft aan de Schiehaven 15 in Rotterdam. Omdat De Delft eind 2018 failliet ging werd in 2019 tijdelijk uitgeweken naar de Hoflaankerk in Vlaardingen.

Ongeveer de helft van de Deltaleden is woonachtig in Vlaardingen, zodat het Vlaardingse karakter niet verloren is gegaan.

Loge Delta maakt als vereniging deel uit van de Nederlandse Orde van Vrijmetselaren

De vrijmetselarij in Nederland heeft in 2006 haar 250-jarig bestaan gevierd en is daarmee veelvuldig in de publiciteit geweest. Deze openbaarheid is bewust gekozen, omdat sommigen het vermeende geheimzinnige karakter van de vrijmetselarij als negatief ervaren.
Zeker na het boek en de film "De DaVinci Code" vindt men binnen de vrijmetselarij dat dergelijke misvattingen doorbroken moeten worden. De vrijmetselarij heeft nl. niets te verbergen. In vroeger tijden was geheimhouding wel noodzakelijk omdat de maatschappelijke en kerkelijke overheden een georganiseerde groep van vrijdenkende mannen gevaarlijk achtten voor hun eigen voortbestaan.

Wat is nu eigenlijk het mysterie van de vrijmetselarij? De huidige vrijmetselarij vindt zijn oorsprong in het Engeland van de 16e eeuw, waar in zeer roerige machtspolitieke tijden vooral mensen met een wetenschappelijke en technische achtergrond vrijelijk bij elkaar kwamen om hun kennis en vaardigheden aan elkaar door te geven, zodat ontwikkelingen niet gehinderd werden door allerlei politiek en maatschappelijk gekrakeel. Geheimhouding en inwijding waren een noodzaak uit lijfsbehoud. De vorm van de bijeenkomsten werd gebaseerd op die van het middeleeuwse gilde van de bouwmeesters van bv. kathedralen, vestingwerken, kloosters, etc. Dit gilde was grensoverschrijdend, zodat bouwmeesters over heel Europa elkaar kenden, maar ook door bepaalde herkenningstekens elkaar konden vertrouwen, temeer daar men vakgeheimen wilde bewaren en beunhazen buiten de deur houden.

De in de vrijmetselarij gehanteerde bouwsymboliek impliceert dat een vrijmetselaar a.h.w. aan zichzelf werkt om uit een ruw brok steen een zuivere kubiek te beitelen. Dat wordt daarmee een goede bouwsteen om een goed bouwwerk op te richten, waarin men de samenleving kan zien. De vrijmetselaar probeert aldus de wereld te verbeteren door primair aan zichzelf te werken. een georganiseerde groep van vrijdenkende mannen gevaarlijk achtten voor hun eigen voortbestaan.

Het bouwplan is de vrijmetselaar gegeven, maar hij moet zelf de zoektocht ondernemen om met behulp van symbolen en ritualen zichzelf te leren kennen en zich te ontwikkelen tot een beter mens.

Elke week komt de loge bijeen om te luisteren naar en te discussiëren over een lezing van een der leden. Het doel van deze bijeenkomsten is kennis te vergroten in het algemeen en om zelfkennis te vermeerderen in het bijzonder.

Wat doet iemand toetreden tot de vrijmetselarij en lid te worden van een loge? De meeste leden zijn mensen met een gezonde dosis nieuwsgierigheid naar wat de mens beweegt en waar hij de zingeving van het bestaan aan ontleent. Hij is bereid om zijn medemens waar ook ter wereld als gelijkwaardig te erkennen, ongeacht diens opvattingen, politieke of religieuze voorkeur, huidskleur, levensbeschouwing, etc. De vrijmetselaar is vrij zijn van dogma's, die vrije gedachten kunnen belemmeren en ontwikkelingen afremmen. Gehoorzaamheid aan de hoogste wet betekent voor de vrijmetselaar dat hij de Bijbel, de Thora, de Veda, de Koran of een ander boek waaruit men morele kracht put als ankerpunt ziet om van daaruit zijn zoektocht te beginnen en zo zijn bouwsteen ten dienste te laten zijn voor zichzelf en de wereld om hem heen.

Door het lidmaatschap van loge Delta wordt men opgenomen in een wereldwijde broederketen.

Is vrijmetselarij vreemd of geheimzinnig? Nee, integendeel! Is de Vrijmetselarij spannend? Ja!

Nieuwsgierigheid wordt op prijs gesteld. Laat uw zoektocht gerust beginnen op onze website.


De Vrijmetselaar

Vraagt u zich wel eens af:

  • wie ben ik?
  • waarom ben ik hier?
  • wat doe ik hier?

Vragen waarop de antwoorden moeilijk vindbaar zijn. Een zelfstandig denkend mens ervaart daarbij dat er krachten zijn die de ordening van onze wereld deden en nog doen ontstaan. Deze mens is er op uit om de werking van deze ordening proberen te doorzien, om te komen tot begrijpen. Hij wil beginnen bij zichzelf, wil werken aan zichzelf in harmonie met geestverwanten.


Dali.jpg

Bovenstaande vragen zijn van alle tijden, die je in je eentje niet even kunt beantwoorden. In een vereniging als Loge Delta proberen gelijkgestemde mannen hier een nieuw licht op te laten schijnen. Door de verschillende perspectieven en een diversiteit aan kennis en achtergronden kunnen zij hun eigen visie op de wereld en het leven aanvullen en versterken.
Dat gebeurt geheel uit vrije wil, zonder dogma’s en dwang. Alles en altijd in een sfeer van onvoorwaardelijke erkenning van ieders recht op de eigen mening. Bestaat zoiets dan? Jawel, door rotsvast te geloven in de gelijkwaardigheid van alle mensen.

De leden van Loge Delta beschrijven hieronder hun Loge, als identiteit, met unieke bronnen die samen met hun waarden een warme, veilige cultuur vormen.

De identiteit van Loge Delta

De Loge
Loge Delta is een broederschap van circa veertig vrijmetselaren die wekelijks bij elkaar komen om zichzelf geestelijk te verrijken middels de methodiek van de vrijmetselarij. Hiermee werken zij aan zingeving en het beter mens worden zodat zij dit ten dienste van de ander kunnen inzetten.

De bronnen
De loge als besloten geheel werkt vanuit de diepe inspiratiebronnen van de afzonderlijke leden die zoeken naar diepere kennis, antwoorden op levensvragen en hun gevoelsleven willen spiegelen. Door zichzelf steeds beter te leren kennen en meer waarheid te ontdekken willen zij beter mens worden dan dat zij waren.

De waarden
De leden dragen de belangrijke waarden: eerlijkheid, gelijkheid, het begrip tonen, het luisteren naar elkaar, de acceptatie van de ander, kameraadschap, rust en de bereidheid tot verandering en groei. Het uitgangspunt is dat degene die zoekt, zal vinden.

De cultuur
De loge drijft op de voornoemde waarden die door de leden onderling gedragen en bewaakt worden. Het is een natuurlijk samenspel van diverse leeftijdsgroepen die zich gezamenlijk richten op de toekomst.
De leden waarderen elkaar en spreken elkaar persoonlijk aan als het beter kan.
De broederschap biedt waardevolle steun en geborgenheid waardoor er in een ontspannen sfeer en met gepaste humor gewerkt kan worden aan de eigen ontwikkeling. De grote verscheidenheid in achtergronden van leden biedt ruime mogelijkheden om te leren van de ander en (sociale) competenties te ontwikkelen.


U kunt zich beschikbaar stellen voor deelname aan deze vereniging om zelf de warmte van een wereldwijde verbroedering onder gelijkgestemden te ervaren. Veel mannen, verspreid over de wereld, vonden reeds de weg naar een loge om meer inhoud te geven aan hun leven. Ook u staat deze weg open. Bent u een 'zoekende' mens? Iemand die Loge Delta wil vinden en ontmoeten?


klik op een onderwerp of de + om de antwoorden te zien.


Kort en goed gaan helaas niet altijd samen.
Dat geldt ook voor een beknopte omschrijving van vrijmetselarij.


Er zijn veel geestesrichtingen en organisaties die soortgelijke doelen nastreven en vergelijkbare wegen bewandelen om die te bereiken. Het zou te ver voeren hier aan te geven wat de overeenkomsten en welke de verschillen met elk van die instituties zijn. Daarom slechts een paar kanttekeningen.

Vrijmetselarij is geen serviceclub zoals Rotary of Lions. Die vormen immers geen inwijdingsgenootschap.

Om diezelfde reden is de orde evenmin een filosofisch genootschap. De Vrijmetselarij zal niet een bepaald filosofisch stelsel bevorderen of propageren.

Wel gaat ze van de gedachte uit dat de leden bewust willen nadenken over levensvragen en dat zij hun gedachten in een vertrouwde kring aan die van anderen willen toetsen. Maar het staat ieder vrij zijn eigen weg te zoeken naar geestelijke verdieping en die filosofie te bestuderen die hem naar eigen overtuiging het meest zinvol voorkomt.


Nee, maar ze kan wel religieus worden genoemd in de ruimste betekenis van dat woord.
Dat wil zeggen dat geloof "aan" of "in" iets, dat meer is dan het hier en nu, een wezenlijk kenmerk is.

Ze wil helpen te zoeken naar een antoord op levensvragen als:

  • Vanwaar kom ik?
  • Wie ben ik?
  • Waarheen ga ik?


Zeker niet. Rituelen zijn van oudsher een verschijnsel dat zich voordoet in vrijwel alle culturen, beschavingen, gemeenschappen en godsdiensten.

Ze hebben verschillende functies, zoals het opnemen van een of meer individuen in een groep of het afscheid nemen van een overledene.

In dat opzicht is de vrijmetselarij dus niet uniek. Wel nemen rituelen in de vrijmetselarij als inwijdingsgenootschap een bijzonder belangrijke plaats in.


Waarom Vrijmetselaar? Verhaal van Guus

Eigenlijk ben ik vrijmetselaar geworden omdat mijn vrouw hoofdpijn had.

Laat ik het even uitleggen. Ze had al heel lang en heel abnormale hoofdpijnen en dus was er van alles aan gedaan om daar een eind aan te maken. Dat lukte pas na vele jaren, toen bleek nl. dat de oorzaak in haar wervelkolom moest worden gezocht. Maar voor het zover was verhuisden we naar Rotterdam-IJsselmonde en kwamen we naast een heel vriendelijke buurman te wonen, die me ongevraagd uit allerlei problemen haalde. Op een dag zei hij opeens dat ik me erg goed bij de vrijmetselarij zou thuis voelen. Heel vriendelijk, dank u wel, maar ik wist nauwelijks wat het woord betekende!

En dus begon ik erover te lezen en naar voorlichtingsavonden te gaan. Aanvankelijk zei het me niet veel, ook niet dat de vrijmetselarij zeker voor mij veel zou kunnen betekenen. Maar het maakte me echt nieuwsgierig. Ik wilde wel eens duidelijk weten hoe het allemaal in elkaar zat en waarom bv. die buurman steeds in het holst van de nacht thuiskwam in zijn rokkostuum. Als ik dan vroeg of het weer leuk geweest was lachte hij vriendelijk en zei lees maar en vraag maar, zo kom je er vanzelf achter. Hij gaf dan me een biertje en vertelde weer wat meer over die merkwaardige Orde van Vrijmetselaren. Hij liet me ook van alles lezen en nam me mee naar avonden waar een vrijmetselaar in een volle zaal zijn product probeerde te verkopen. En toch bleef het voor mij nog op een laag pitje, hoewel het langzamerhand begon te rijpen.

Omdat die hoofdpijnen nog steeds een voortdurende kwelling waren vielen we o.m. in handen van een masseur, ene Ed Tax (ja, familie van) en ook die aardige man zei op een keer plompverloren tegen mij: "U zou een goede vrijmetselaar zijn!" Ik werd nu nog nieuwsgieriger en had steeds meer te vragen. Hij was heel geduldig en trok me langzaam en behoedzaam naar een beslissing toe.

In 1976 was het eindelijk raak, met dien verstande, dat ik eerst in december nog met mijn vrouw een gezellige avond doorbracht bij ene Joop van Dorp in Vlaardingen. Daar hadden we een diepgaand, open en plezierig, maar vooral verhelderend en leerzaam gesprek. Toen volgde nog een uitgebreid interview met Ed Tax en hij trok me tenslotte over de streep. Nauwelijks vier maanden later - april 1977 - werd ik ingewijd en sindsdien ben ik bezig aan dat weerbarstige stuk ruwe steen te werken om een beter mens te worden.

Van meet af aan besefte ik dat het vooral op mijzelf zou aankomen. Sukkelend met mijn gezondheid kon ik toen niet alles wat ik wilde, maar de broederschap werd een belangrijk deel van mijn leven en ik merkte dat de loge me heel wat meer te bieden had dan ik had verwacht.

Nog maar kort verheven tot meester kwam ik in het bestuur terecht om daar pas een paar decennia later weer afscheid van te nemen.
Gaandeweg heeft het lidmaatschap van de loge op mijn persoonlijke vorming meer en meer invloed gekregen. Het rituaal, het bouwstuk, de broederkring, het diepgaande gesprek, maar tegelijk de ontwapenende humor en de ontspanning rond het broedermaal, mijn eigen voorlichting en uitleg aan profanen, de omgang met al die zo zeer verschillende mannen, die met dezelfde idealen in hun binnenste naar de loge kwamen om hun leven inhoud te geven, dat alles heeft mij gevormd tot wat ik ben. De intense gevoelens van echte broederschap komen samen in een levenshouding die in de loge wordt aangeleerd. Je hoeft het heus niet altijd eens te zijn met een broeder, maar met het besef dat je ondanks alles juist samen met hem iets hebt, moet je toch altijd tot elkaar komen. Hij hoeft niet per se je beste vriend te zijn, maar hij blijft te allen tijde een broeder.

Intussen zijn de plichten en die levenshouding van de vrijmetselaar in mijn ziel gekrast en werd de liefde tot de medemens een concreet gegeven. Als volgeling van de hoofdpersoon uit het Nieuwe Testament was me die gedachte natuurlijk allerminst vreemd, maar de loge gaf er een duidelijk verlengstuk aan. En zo ben ik bv. de afgelopen vijftien jaar als vrijwilliger o.m. werkzaam in een verpleeghuis waar mensen in hun laatste levensfase verkeren. Die mensen op vele manieren tot steun en troost te zijn en bij de laatste stappen op hun levenspad te begeleiden, dat is voor mij ook een manier geworden om daadwerkelijk christen-vrijmetselaar te zijn. Het legt een heel bijzondere verantwoordelijkheid op je schouders. Het leerde me te luisteren en oog te hebben voor de eenzaamheid, de angsten, de kwetsbaarheid en de gevoelens van mensen die weten dat ze gaan sterven. Ook op zo'n manier kun je blijkbaar werken aan jezelf en tegelijk voor anderen veel betekenen.

Het leven van mijn vrouw is destijds op een onvoorstelbare manier veranderd.

Het mijne ook,
Guus.

Waarom Vrijmetselaar? Verhaal van Koos

Het zal een jaar of vijfentwintig geleden zijn dat ik door mijn werk als verzekeringsagent bij een jonge kerel kwam die, omdat hij ging samenwonen, een pakket verzekeringen nodig had. De man was afgestudeerd als accountant en wist precies wat hij wilde. Het advies dat ik hem gaf werd snel aangenomen en zo waren wij over verzekeringen al gauw uitgepraat.

Toch is het die avond nog laat geworden omdat de man een geanimeerd gesprek begon over allerlei zaken betreffende de manier waarop iemand in het leven staat. Ook vertelde hij over zijn lidmaatschap van een loge. Ik wist inmiddels dat hij van goeden huize was en ook het feit dat hij afgestudeerd was maakte dat ik zijn lidmaatschap eerder als een bevestiging van zijn sociale afkomst zag dan van een eigen initiatief. Deze klant werd eerder een vriend dan een zakenrelatie en wij hebben daarna nog veel gesprekken gehad. Zo vernam ik dat het lidmaatschap van een vrijmetselaarsloge niets met zijn afkomst maar alles met de persoon te maken heeft. Hij raadde mij aan eens te overwegen zelf vrijmetselaar te worden. Wellicht was ik daar werk van gaan maken, ware het niet dat de man verhuisde en de afstand een belemmering werd om het contact te onderhouden. Zo raakte ook mijn interesse voor de vrijmetselarij op de achtergrond. Als ik echter het woord vrijmetselarij ergens tegenkwam moest ik altijd aan die man denken en zeker in positieve zin.

De jaren verliepen en het werd 2006. In april van dat jaar attendeerde mijn schoondochter mij op een lezing betreffende de Katharen, een religieuze gemeenschap in de middeleeuwen die mijn belangstelling had. De lezing werd in de Rotterdamse gemeentebibliotheek gehouden. Het bleek een voorlichtingsbijeenkomst over meerdere esoterische zaken te zijn. Bij mijn bezoek aan de verschillende stands raakte ik in gesprek met een zekere Ruud den Tonkelaar, die daar optrad als voorlichter van de Loge Delta. Het werd een geanimeerd gesprek en het deed mij denken aan die andere positieve man, zo'n 25 jaar eerder. Het viel mij op dat de manier waarop Ruud zich presenteerde overeenkomst vertoonde met mijn eerdere contacten. Alles ging op een ongedwongen en open manier, waardoor je het gevoel krijgt die man al langer te kennen. Het foldertje dat ik kreeg heb ik gelezen maar verder ben ik niet gegaan, vooral door tijdgebrek. Het leek wel of ik de vrijmetselarij steeds vaker tegenkwam in boeken en situaties. Het kwam mij voor dat de vrijmetselarij betrekking heeft op een manier van in het leven staan die mij vertrouwd was. Dat was voor mij de aanleiding voor nader onderzoek.

In oktober 2006 werd ik door dezelfde schoondochter gewezen op de open dag van het Rotterdams Logegebouw, in het kader van het 250-jarig jubileum van de vrijmetselarij in Nederland. Ik ben daar met haar naar toe gegaan. Opnieuw werd ik getroffen door de openhartigheid van de daar aanwezige vrijmetselaars en met veel belangstelling heb ik de rondleiding en uitleg gevolgd. Mijn belangstelling was nu definitief gevestigd. Met behulp van internet en bibliotheek verdiepte ik mij verder in het onderwerp. Mijn kennis met betrekking tot de algemeen bekende zaken nam daardoor verder toe maar de essentie - de waarde en betekenis van het lidmaatschap voor mijn persoonlijk leven - bleef toch een vraagteken.

Na veel nadenken en overleg met mijn vrouw heb ik tenslotte de stoute schoenen aangetrokken en het telefoonnummer uit het eerder ontvangen foldertje gebeld. Door mijn gunstige ervaringen tot nu toe mocht ik er van uit gaan dat ik er niet slechter van kon worden als ik toenadering zocht. Daarop kreeg ik bezoek van Guus van Laar, een andere voorlichter. Ook dat gesprek verliep erg prettig en wederom kreeg ik het gevoel de man al veel langer te kennen. Na zijn bezoek is het balletje gaan rollen en volgde een bespreking met twee jongere mannen, Gijs en Anton, wederom een positieve ervaring.

Het kon, meende ik, geen toeval zijn dat mijn nieuwe contacten met vrijmetselaren telkens weer zo'n positieve indruk achterlieten. Als Loge Delta mij als leerling zou willen opnemen - het voelde als "in het diepe springen" - zou ik mij open stellen en alles rustig op mij af laten komen.

Mijn bijdrage aan het jubileumboek van Delta toont aan dat ik inmiddels als leerling ben toegetreden tot deze loge. Mijn inwijding was op 2 mei 2007. Dat dit op mij een onvergetelijke indruk heeft gemaakt komt door de manier waarop onder leiding van de voorzittend meester en zijn officieren ik in de mooie ambiance van onze "tempel" door mijn broeders ben opgenomen. Het feestelijke broedermaal daarna was een nadere, verrassende kennismaking met mijn medebroeders. De buitengewoon ontspannen sfeer bevestigde alleen maar dat ik, door vrijmetselaar te worden, een geheel nieuwe periode in mijn leven ben ingegaan waarvan ik veel ga genieten.

Ik ben de broeders die ik tegenkwam, lang of kort geleden, zeer dankbaar. Zonder hen was ik geen vrijmetselaar geworden.

Inmiddels heb ik al enkele inwijdingen mogen meemaken en een zogenaamde comparitie waar een medebroeder een "bouwstuk" opleverde. De wijze waarop de medebroeders op die inleiding reageerden maakte op mij diepe indruk. Het bevestigt mijn gevoel nu deel te zijn van een groep mensen die met elkaar omgaan op de manier die je alle mensen zou gunnen.

Voor mij persoonlijk heeft het lidmaatschap van Delta een merkwaardige verandering teweeg gebracht. Vaak stel ik mijzelf in bepaalde situaties de vraag hoe ik die zaak als "profaan" benaderd zou hebben en vergelijk dat dan met hoe ik daar nü tegen aan kijk. Het gebeurt dan dat ik mijn standpunt van vroeger moet herzien en moet toegeven dat ik er als vrijmetselaar nu anders tegenaan kijk.

Natuurlijk ben ik nog maar kort lid en bekijk ik een en ander wellicht door een "roze bril" want natuurlijk gaat het in de vrijmetselarij wèl over gewone mensen met positieve, maar evenzeer met negatieve eigenschappen. Het is echter mijn overtuiging dat de indrukken die ik tot nu toe heb opgedaan, mij alleen maar sterken in de mening dat de opzet en structuur van de vrijmetselarij een positieve impuls geeft aan de broeders.

Ik spreek daarom de hoop uit dat ik nog lang deel van deze broederschap mag uitmaken. Kortom: het was, zoals gezegd een "sprong in het diepe" maar ik voel mij daar "als een vis in het water".

Koos

Waarom Vrijmetselaar? Verhaal van Peter

In 1994 las ik een artikel over de toenmalige Grootmeester in het NRC Handelsblad. Ik was gepakt door de inhoud en wilde meer weten van de vrijmetselarij. In de afwezigheid van internet ben ik wat rond gaan zoeken en heb mij wat beter geïnformeerd. Nieuwsgierigheid speelde daarbij ook een rol (hetgeen overigens het geval is voor veel van wat ik doe; ik probeer dat altijd goed te praten door te zeggen dat een voorwaarde voor een goede wetenschapper nieuwsgierigheid is).

In het boekje van Vlaardingen stond een adres met telefoonnummer dat ik heb opgebeld. Op een avond kwamen Niek Hagoort en Guus van Laar langs waarmee ik genoeglijk heb zitten praten. Het gesprek verliep bijzonder prettig. Verschillende redenen speelden een rol om het proces om lid te worden niet te starten. Ik wilde eerst meer weten via zelfstudie en aangezien ik net vader was van twee kinderen (1 en 3 jaar) en de gezondheid van mijn vrouw te wensen overliet, zag ik niet hoe ik dat goed kon inpassen.

Vijf jaar later kwam toch de wens weer naar boven om een actieve stap te zetten. Ik wilde de procedure om lid te worden starten. Ik had ondertussen meer tijd vrijgemaakt om me te verdiepen in filosofie. De mogelijkheid om in redelijk besloten kring over diverse onderwerpen van gedachten te wisselen om zodoende een beter mens te worden sprak mij aan. Ik heb altijd de leus: verbeter de wereld begin bij jezelf na aan mijn hart gedragen. Ik begreep ook dat rituele bijeenkomsten een belangrijke rol speelden; dat was echter niet hetgeen wat mij voornamelijk trok.

Ik nam de beslissing in mei; dat had handiger gekund want het duurde tot half november eer ik leerling kon worden. De inwijding heb ik als zeer indrukwekkend ervaren; ik gaf mij volledig. De periode die volgde was er een met zeer veel uitdagingen op mijn werk. De bijeenkomsten op woensdagavond waren een welkome afwisseling van de drukte van het werk. Ik leerde een aantal leden goed kennen en mocht Henk begeleiden toen hij werd ingewijd. Dat schept een band. Mijn nieuwsgierigheid zorgde ervoor dat ik alles las wat er te vinden was. Dit compenseerde op dat moment de afwezigheid van een functionerende 2e opziener.

Het eerste jaar ging snel voorbij. Ik zag uit naar mijn eerste bouwstuk dat ik mocht op leveren. Ik genoot van de gedachtewisselingen in de comparitie en enigszins tot mijn verbazing begon ik de ritualen bijzonder te waarderen. Mogelijk heeft mijn taak als misdienaar van mijn 6e tot mijn 11e er toe geleid dat ik een zwak hiervoor heb. Ik vond het altijd prettig om met een groep in de auto naar Rotterdam te rijden. Na de verheffing tot meester werd ik gevraagd als 1e opziener te functioneren om vervolgens redenaar te zijn. Ik was zeer gevleid. Alhoewel ik een bèta ben ben ik van mening dat alles te leren is als je er maar je best voor doet. Het voorbereiden van bouwstukken en het functioneren als redenaar zijn voor mij een groot plezier geweest.

Mijn vrouw en kinderen hebben ook geweten dat ik bij de vrijmetselarij ben. Twee keer heeft het hele gezin honderden brieven uitgeprint, in enveloppen gedaan en in Vlaardingen en Maassluis rondgebracht. Alhoewel het motto: "reken de uitslag niet maar stel het doel alleen" hierop van toepassing zou kunnen zijn gaf het wel voldoening om met de hele familie aan de slag te zijn.

Het onvermijdelijke zat er wel aan te komen alhoewel ik zelf wel de nodige twijfel had. Zou ik inderdaad als een goed voorzittend meester kunnen functioneren? Ik had lang niet zo veel ervaring als vele anderen. Anderzijds heb ik altijd van uitdagingen gehouden. Ik heb met plezier de paar maanden als voorzitter gefunctioneerd en vond het dan ook bijzonder moeilijk om na zo'n korte periode te moeten meedelen dat ik voor een aantal jaren naar het buitenland zou gaan. Ik waardeer het bijzonder dat Arnold het snel heeft kunnen overnemen en dat de zaak lekker loopt zoals ik kan constateren als ik af en toe langs kom, hetgeen elke keer weer een genoegen is voor mij.

Terugkijkend op deze 6 jaar bij de vrijmetselarij kan ik alleen maar dankbaar zijn voor de vriendschap die ik heb ondervonden van de leden van loge Delta. Veel is onvermeld gebleven (het gezamenlijk eten; de instructie bijeenkomsten). Ik heb duidelijk het gevoel dat ik enigszins in gebreke ben gebleven door vrij plotseling weg te gaan. Deze periode van afwezigheid heeft mij wel de kans te geven om na te denken.

Loge Delta en de vrijmetselarij heeft een goede toekomst als het doorgaat op de weg die mijns inziens de "nieuwe" grootmeester van Rossum heeft ingezet en waarbij een liberale interpretatie van de grondwet noodzakelijk is. De vrijmetselarij is begonnen als een groep mensen die konden discussieren over onderwerpen die in niet besloten kring niet mogelijk waren. Wij moeten voortbouwen op die traditie en niet op de traditie van het vasthouden van wat eens ook nieuw was.

PeterEen vrijmetselaar is een vrij man van goede naam die samen met andere vrijmetselaren met behulp van symbolen en ritualen werkt aan zijn persoonlijke vorming.
Hij is getrouw aan zichzelf, zijn medemensen tot steun en streeft naar een menselijke samenleving.

De vrijmetselaar zoekt op wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat hen verdeelt, het ideaal van de algehele broederschap der mensheid staat daarbij voorop.

De vrijmetselaar erkent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten. Het gaat om het betrachten van respect, verdraagzaamheid en het bereiken van een sociale harmonie.

Meer


D O C U M E N T A T I E

voor wie meer interesse heeft voor de Vrijmetselarij
Download het maçonniek tijschrift met zelftest.

voor wie meer interesse heeft voor loge Delta
Download onze loge Delta flyer.


LogeDelta_mettekst_2.png

Lezing_22_mei.png

Kennismakingsavond met Vrijdenkers.Op woensdag 22 mei opent Loge Delta de deuren voor een bijzondere avond met en over de vrijmetselarij. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om de unieke sfeer te proeven van een avond zoals wij die wekelijks beleven: één van onze vrijdenkers geeft een korte lezing over een mooi en verdiepend onderwerp, waarna hierover van gedachten wordt gewisseld.

Deze open avond doen we dat ook. Je kunt rekenen op een voordracht waarin wordt uitgelegd wat de vrijmetselarij precies inhoudt, en wat niet. Verder kun je een kijkje nemen in onze werkplaats. Afsluitend aan de bar is er gelegenheid om op informele wijze met onze leden te spreken en vragen te stellen.

U kunt: hier uw Inschrijfformulier downloaden


Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20:00 uur.
Waar: Van Vollenhovenstraat 35, Rotterdam.

QR_logeDelta.jpg

Persbericht

Over het algemeen leven we vandaag heel intens, worden overstroomd met informatie in allerlei vorm en beeld en weten we ons desondanks omringd door onzekerheden en het verlies van wat vaak genoemd wordt 'normen en waarden '.
In dat zg. hectische bestaan kan het een rustpunt betekenen als je eens in de week een paar uur samenkomt met een groepje mannen, die liever over andere zaken praten dan al die heisa rond de crisis, de nieuwe kansen van Feyenoord of de chaos in Libië en Afghanistan.

Die mogelijkheid bestaat in een vrijmetselaarsloge. Wat is dat? De landelijke Orde van Vrijmetselaren heeft plaatselijke afdelingen, loges, die wekelijks bijeenkomen. Ook in Vlaardingen, in Rotterdam, Dordrecht, Brielle en nog zo'n 140 plaatsen in Nederland. Iedere week komen daar tientallen mannen bij elkaar en spreken dan over allerlei zaken die hen bezig houden. Een bewust levend mens zoekt de zin van zijn bestaan en van de wereld rondom.
De vrijmetselarij is zo'n mens bij zijn zoektocht behulpzaam. Dat gebeurt in die loges. Daar wordt niet alleen over serieuze onderwerpen gesproken en van gedachten gewisseld. Soms is er ook een feestje, soms beleven ze een wat plechtiger bijeenkomst, want dan wordt er bv. een nieuw lid verwelkomd. Regelmatig zijn er avonden met de vrouwen en partners. Soms houdt een van de leden een korte inleiding over wat hem bezig houdt, een onderwerp met bv. een maatschappelijke, historische, ethische of artistieke inhoud. Ook persoonlijke kwesties komen aan de orde. Alleen twistgesprekken over politiek of religie zijn er taboe. Waarom? Omdat net over die zaken de meeste onenigheid en scheiding in de wereld ontstaat. In de vrijmetselarij is men er juist op uit om te zoeken naar wat ons verenigt, onze zelfkennis te vergroten op onze zoektocht naar de zingeving van het bestaan en te komen tot een voor iedereen menswaardige samenleving.

Vrijmetselarij is een broederschap van mannen, die in zo'n loge de vrijheid en geborgenheid vinden om over levensvraagstukken te discussiëren. Niet zwaarwichtig, maar wel met meer inhoud dan de oppervlakkigheid van de borreltafel. De borrel wordt overigens allerminst verwaarloosd. Vrijmetselaren voelen zich thuis in die broederschap, omdat ze gelijkgestemd zijn in hun ideaal de wereld te verbeteren door allereerst zichzelf te verbeteren. Dus is hun bijeenkomst voor alle deelnemers een plezierig rustpunt in een verwarde wereld, een wekelijkse pauze in het alledaagse en jachtige bestaan.
Het gaat om een groep mensen uit alle hoeken van de samenleving en met de meest uiteenlopende achtergronden in afkomst, cultuur, religie, politieke gezindheid, milieu, huidskleur, opleiding of maatschappelijke positie. Allen hebben zij een gemeenschappelijk ideaal voor ogen en geven daarmee inhoud aan hun leven.
Is dat geen utopie in onze individualistische maatschappij? Nee, het bestaat en is springlevend op vele tientallen plaatsen in ons land, waar die saamhorigheid vorm krijgt in de plaatselijke loges van vrijmetselaren.
Meer weten? Kijk dan eens rond op onze website www.logedelta.com. Binnenkort wordt er bovendien een voorlichtingsavond gehouden in het gebouw de Hoflaankerk in Vlaardingen. Interesse? Eerst eens wat lezen over dit onderwerp? Bel met G.L. van Laar in Ridderkerk op 0180-416.824.


Wanneer u informatie wilt kunt u diverse mogelijkheden aanvinken of klik eens op het tijdschrift


NB: wij gebruiken uw email adres alleen om u antwoord te geven.

maand: april
DatumArbeidTitelGr
3 aprilComparitie volgt1e Gr∴
10 aprilComparitievolgt1e Gr∴
17 aprilComparitie Volgt1e Gr∴
24 aprilComparitievolgt1e Gr∴

maand: mei
DatumArbeidTitelGr
1 meiComparitievolgt1e Gr∴
8 meiComparitieLl∴ bouwstuk1e Gr∴
15 meiComparitieLl∴ bouwstuk1e Gr∴
22 meiOpen logeHet verloren symbool -
29 meiO∴ L∴ [in forma]Verh∴3e Gr∴
26 mei 10:00 uurMaç. museum

maand: juni
DatumArbeidTitelGr
5 juniComparitievolgt1e Gr∴
12 juniALV--
19 juniO∴ L∴ [In Forma]Zomer Sint Jan1e Gr∴

Giften

Geeft u wel eens geld of goederen aan een goed doel of een instelling? Dan doet u een gift. Er zijn 2 soorten giften: gewone giften en periodieke giften. Als u een gift doet, mag u die misschien aftrekken van de belasting.

Een gewone gift mag u alleen aftrekken als u die doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals loge Delta, of een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI).

Een periodieke gift mag u onder andere aftrekken als u die doet aan een ANBI. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet.


ANBI

Voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI's), zoals loge Delta, gelden speciale belastingregels.
Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen.
Lees verder over ANBI

ANBI gegevens van loge Delta kunt u hier downloaden.


16732